СУУ
БОРБОРУ

У.Асаналиев атындагы
Кыргыз мамлекеттик геология,
тоо-кен иштери жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү университети
Кыргызский государственный
университет геологии, горного дела
и освоения природных ресурсов
имени У.Асаналиева

Бет ачар

Биз, азыркы замандын адамдары, технологиялардын жардамы менен, айлана чөйрөнү өзү каалагандай атайын жана өтө чоң өзгөртүүгө алып келүүчү күчпүз. Окумуштуулар азыркы эраны “антропоцен” деп аташат, себеби адамзат бүткүл планетанын экосистемасын өзгөртүүчү эң басымдуу күч. Демек, техникалык революциянын ылдамдануусунун шарттарында, кимдер ийгиликтүү өзгөрүп шартка көнө алса, алар өсүп-өнүгүп гана тим болушпай, бул революциянын багытын аныкташат.

Аралыктан окутуу
 • Аралыктан окутуу (АО) — мугалим менен окуучунун (студенттин) окуу процессине мүнөздүү болгон бардык компонеттердин алкагында (максаты, мазмууну, усулдары, уюштуруу формалары, окутуу каражаттары), интерактивдүүлүктү талап кылган өзгөчө техникалык, технологиялык каражаттарды колдонуу менен, аралыктан өз ара аракеттенүүсү. Аралыктан окутуу — билим берүүнүн өз алдынча формасы, маалымат технологиялары аралыктан окутууда негизги каражат болуп эсептелет.
 • Заманбап аралыктан окутуу төмөндөгү негизги элементтерди колдонуу аркылуу жүргүзүлөт: маалыматты берүү чөйрөсү (почта, телевидение, радио, маалымат коммуникация тармагы), жана аларга байланышкан усулдар.
 • Артыкчылыгы.
  Аралыктан окутуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:
  • окутуунун баасын төмөндөтүүгө (атайын аянттардын, бөлмөлөрдүн, жолго кеткен каражаттардын ж.б.зарылчылыгы жок);
  • окууга кеткен убакыттын кыскаруусу;
  • окуучу окуунун мөөнөтүн, боло турган убактысын, жайгашкан жерин өз алдынча пландоого мүмкүнчүлүк алат;
  • бир убакытта эле чоң сандагы окуучуларды окутуу мүмкүнчүлүгү;
  • заманбап каражаттарды, чоң көлөмдөгү электрондук китепканаларды ж.б.колдонуу аркылуу окуунун сапатын жогорулатуу;
  • бирдиктүү билим берүү чөйрөсүн түзүү ж.б..